Oferta

Sintonia - Trening słuchowy metodą Johansena (JIAS)

Integracja odruchów wczesnodziecięcych INPP

Integracja odruchów wczesnodziecięcych INPP skierowana jest do dzieci i dorosłych, u których podejrzewa się występowanie opóźnienia neurorozwojowego. Według definicji przyjętej przez INPP (The Institute for Neuro-Physiological Psychology), opóźnienie neurorozwojowe jest to przedłużające się nagromadzenie odruchów pierwotnych powyżej pierwszego roku życia oraz brak lub występowanie niedojrzałych odruchów posturalnych powyżej wieku 3,5 lat. Występowanie lub brak odruchów pierwotnych i posturalnych podczas kluczowych etapów rozwoju stanowi wiarygodny wskaźnik dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego.

Program skierowany jest do dzieci z:

 • trudnościami w uczeniu się (m.in. w pisaniu i czytaniu)
 • dysleksją, dysortografią, dysgrafią, dyskalkulią
 • nieprawidłowym rozwojem ruchowym
 • zaburzeniami koordynacji ruchowej i obniżoną sprawnością ruchową (trudności na wf-ie, niechęć do sportu)
 • zaburzeniami planowania motorycznego i organizacji
 • zaburzeniami grafomotoryki (np. brzydkie pismo)
 • nadpobudliwością psychoruchową (w tym z ADHD)
 • obniżoną percepcją słuchową
 • nieustaloną lub skrzyżowaną lateralizacją
 • trudnościami w odczytywaniu godzin z zegara
 • chorobą lokomocyjną
 • moczeniem nocnym (po 5 r.ż, nawet sporadycznie)
 • obciążonym wywiadem płodowo-okołoporodowym

Jeśli u dziecka obserwuje się powyższe objawy należy przeprowadzić przesiewowy test INPP i skonsultować się ze specjalistą.

Terapia INPP poprzedzona jest pełną diagnozą odruchów pierwotnych i posturalnych oraz reakcji równoważnych, oceną motoryki (dużej i małej) oraz funkcji wzrokowych. Po wykonaniu badania i przeanalizowaniu informacji uzyskanych z wywiadu z rodzicem/opiekunem dziecka terapeuta sporządza pisemną diagnozę oraz wprowadza indywidualnie dobrane ćwiczenia. Zalecone ćwiczenia dziecko wykonuje codziennie w domu pod nadzorem rodzica lub opiekuna.

Wymiana ćwiczeń następuje co ok. 6-10 tygodni (w zależności od stopnia dysfunkcji) na podstawie przeprowadzanych przez terapeutę badań. Czas terapii waha się w zależności od potrzeb dziecka i wynosi ok. 8 – 15 miesięcy.

©Copyright by Centrum Psychologiczno-Logopedyczne "Sintonia" 2010-2022

Projekt i wykonanie: Magic Wand Studio